Regulamin

§1
Strony postanawiają, że niniejsza umowa sprzedaży obowiązuje od dnia wysłania formularza na kwotę oraz ilość towaru z wcześniej przygotowanej przez nas odpowiedzi na zapytanie.
§2
Kupujący zobowiązuje się do odbioru ustalonej ilości towaru oraz uiszczenia opłaty przy odbiorze towaru lub przedpłatą na konto. W przeciwnym wypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia kontrahenta kosztami za zobowiązany towar.
§3
Wysłanie formularza jest jednoznaczne ze zgodą na powyższe warunki oraz każde zamówienie musi być od nas potwierdzone drogą e-mailową.
§4
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§5
W przypadku niedostosowania się do postanowień umowy ma ona zastosowanie przepisów kodeksu Cywilnego.
§6
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cegielnia Trojanowscy, Spławy Drugie nr.19, 23-200 Kraśnik
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tomasz@cegielniatrojanowscy.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji zamówienia,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.